O nas

Historia powstania Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku wiąże się nierozerwalnie ze zmianami ustrojowymi i ekonomicznymi, jakie zaszły w naszym kraju po 1989 roku. Rozwiązane zostały Zarządy Wojewódzkie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a wiele oddziałów – głównie z powodów ekonomicznych, szczególnie w sytuacji, gdy nie były właścicielami swoich siedzib – zakończyło albo mocno ograniczyło swoją działalność. Podobnie stało się w Gdańsku – po likwidacji Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku, 14.11.1991 r. powołany został przez Oddziały PTTK województwa gdańskiego (na podstawie art. 51 Statutu PTTK) Regionalny Ośrodek Programowy PTTK w Gdańsku (ROP). Zajmował tę samą siedzibę co niegdyś Zarząd Wojewódzki, czyli Krowią Bramę przy ul. Ogarnej 72 w Gdańsku. Jednostka ta przejęła majątek i archiwa Zarządu Wojewódzkiego, a także działalność byłych komisji wojewódzkich (dzięki temu można było kontynuować weryfikację odznak PTTK i prowadzić ewidencję kadry programowej). Przy Regionalnym Ośrodku Programowym ulokowana została również Regionalna Pracownia Krajoznawcza (RPK), która wcześniej działała przy Zarządzie Wojewódzkim.

Regionalny Ośrodek Programowy prowadził działalność w następującym zakresie (m. in.):

- organizacja imprez turystycznych o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim (m. in. eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, Wojewódzki Zlot SKKT PTTK PTSM, Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego, Centralny Zlot Turystów Kolarzy, Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy, wojewódzkie zloty przodownickie turystyki kwalifikowanej i ochrony przyrody),

- organizacja kursów przewodnickich,

- organizacja szkoleń kadry turystycznej (organizatorzy turystyki, przodownicy turystyki kwalifikowanej, itp.),

- weryfikacja odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych,

- obsługa działalności komisji problemowych i turystyki kwalifikowanej,

- działalność popularyzatorska i wydawnicza (głównie poprzez działalność Regionalnej Pracowni Krajoznawczej),

- znakowanie i renowacja szlaków pieszych na terenie województwa gdańskiego,

- wydawanie kalendarza imprez turystycznych województwa gdańskiego.

W latach 90. XX w. upadały kolejne oddziały PTTK w województwie gdańskim. Wiele kół i klubów pozostało bez przynależności organizacyjnej, bez oparcia programowego i finansowego. W związku z tą sytuacją działacze ROP-u oraz RPK powołali Komitet Założycielski Oddziału Regionalnego PTTK, którego głównym celem było skupienie rozproszonych kół i klubów z terenów, na których uległy rozwiązaniu oddziały PTTK.

15 stycznia 1997 roku działacze ROP-u, RPK i przedstawiciele rozwiązanych albo zagrożonych upadkiem oddziałów (z dawnych Oddziałów PTTK w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Kartuzach i Pucku, z dawnego Oddziału PTTK „Zaspa” w Gdańsku, z – będących w bardzo trudnej sytuacji – Oddziału PTTK Stoczni Gdańskiej i Oddziału PTTK „Przymorze” w Gdańsku) – łącznie 697 osób – powołali Komitet Założycielski Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku. W Komitecie Założycielskim znaleźli się: Jadwiga Kuśmierek, Józef Piotrowicz, Eugeniusz Jeziorowski i Henryk Hanowicz. W czerwcu 1997 r. na ręce Przewodniczącego Rady ROP-u, Mariana Czyżewskiego wpłynęła propozycja ze strony Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK, aby połączyć obie placówki w jedną. Propozycja ta została odrzucona, gdyż działacze ROP-u uznali, że Regionalny Ośrodek Programowy ma inne cele i zadania niż Oddział Gdański PTTK.

18 grudnia 1997 roku odbył się Zjazd Założycielski Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku. 21 delegatów podjęło decyzje w sprawie założenia Oddziału, uchwalenia Statutu Oddziału i wyboru Zarządu Oddziału. Do Zarządu wybrano następujące osoby: Mariana Czyżewskiego, Jadwigę Kuśmierek, Jadwigę Janiak, Józefa Piotrowicza i Elżbietę Świerk. I Zjazd Oddziału mógł się odbyć dopiero po wyrażeniu zgody na działalność Oddziału ze strony Zarządu Głównego PTTK i zatwierdzeniu Statutu Oddziału jako zgodnego ze Statutem PTTK. Zjazd zorganizowano 15 kwietnia 1998 roku, wzięło w nim udział 37 osób, z głosem decydującym – 31 osób (26 członków założycieli oraz 5 delegatów). Wybrano władze Oddziału – w Zarządzie znaleźli się: Marian Czyżewski (prezes), Józef Piotrowicz (wiceprezes), Lech Zalewski (wiceprezes), Elżbieta Świerk (sekretarz), Jadwiga Janiak (skarbnik), Jadwiga Kuśmierek (członek prezydium), Janina Adamska, Wiesław Chmura, Eugeniusz Jeziorowski, Edwin Kozłowski, Henryk Jaszak (pozostali członkowie), w Sądzie Koleżeńskim: Mieczysław Michalski, Jerzy Turowiecki, Danuta Korsak, Kazimierz Ciechanowicz, Henryk Hanowicz, w Komisji Rewizyjnej: Władysław Władyniak, Ewa Dmoch, Hanna Głuchowska, Henryk Marcinek i Barbara Różbicka. Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku jest stowarzyszeniem – jednostką terenową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, posiada osobowość prawną i został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 23 czerwca 1998 roku.

Marian Czyżewski był Prezesem Oddziału aż do swojej nagłej i nieoczekiwanej śmierci w marcu 2008 roku. Był również Przewodniczącym Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku (od momentu powołania Porozumienia aż do swojej śmierci), niewątpliwym liderem Towarzystwa w naszym regionie, człowiekiem o charakterze konsyliacyjnym i o dużej charyzmie. W latach 2008-2015 Prezesem Oddziału był Lech Zalewski (zmarł w grudniu 2015 roku). Obecnie Prezesem jest Józef Piotrowicz.

Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku kontynuuje zadania Regionalnego Ośrodka Programowego w zakresie działalności turystyczno-krajoznawczej. Swoim działaniem obejmuje województwo pomorskie, co nie zmienia faktu, iż jest również organizatorem imprez o charakterze ogólnopolskim. Oddział prowadzi kursy i szkolenia, organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży (etap wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, Wojewódzki Zlot SKKT PTTK, Pomorski Konkurs Krasomówczy PTTK dla dzieci i młodzieży szkolnej, obozy inwentaryzacyjne), sejmiki krajoznawcze, seminaria i prelekcje z zakresu ochrony przyrody, wycieczki piesze, rowerowe i inne, spływy, zloty i rajdy, weryfikuje książeczki PTTK, organizuje egzaminy na przodowników turystyki kwalifikowanej, udziela – poprzez Pracownię – informacji krajoznawczych, zajmuje się również znakowaniem i renowacją szlaków pieszych województwa pomorskiego oraz prowadzeniem serwisu internetowego znakowanych szlaków turystycznych http://www.pomorskieszlakipttk.pl/. Powyższe działania Oddział realizuje poprzez pracę kół, klubów i komisji, a także pracę biura i Pracowni. Oddział obecnie liczy 456 członków (stan na 31.12.2023 r.).

 
free pokereverest poker revie
Wykonanie: www.BrosBit.pl